Spelregels en voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemene definities

iPuzzel is een handelsnaam van Comhouse BV te Nederland, Kamer van Koophandel 63036533, ondernemingsnummer België 0631.883.338 en wordt in deze algemene voorwaarden verstaan als:

Volledige naam: Comhouse BV
Correspondentieadres: Postbus 381, 7940 AJ Meppel
E-mailadres: klantenservice@ipuzzel.be
Website: www.ipuzzel.be

Onder “klant” wordt verstaan: elke meerderjarige natuurlijke persoon of rechtspersoon die een commerciële relatie met IPuzzel aangaat, behoudens de minderjarige natuurlijke personen die een formele verklaring van eventuele ouders of voogd kunnen voorleggen.

Onder “product” wordt verstaan:  een abonnement gedurende 12 maanden op een gloednieuw puzzelblad voor volwassenen. Dit puzzelblad omvat o.a. puzzels en raadsels en allerhande verhalen.  Het abonnement geeft recht op 1 magazine per maand.

2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en op elke verkoop van Comhouse BV en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Comhouse BV en de klant.  Het registreren van de klant bij Comhouse BV gaat zondermeer gepaard met de kennisname en aanvaarding van huidige algemene voorwaarden. Dit geldt eveneens voor de bestelling die aanvaarding van de algemene voorwaarden behelst. De aanvaarding van het aanbod, impliceert evenzeer de aanvaarding van de algemene voorwaarden, die een deel uitmaken van de overeenkomst, ongeacht of de klant zich al dan niet expliciet heeft uitgesproken over de toepassing van deze algemene voorwaarden. De klant beschikt immers over een reële mogelijkheid kennis te nemen van huidige algemene voorwaarden, die duidelijk visueel waarneembaar en vrij consulteerbaar zijn op de website van Comhouse BV. Huidige voorwaarden prevaleren op de algemene voorwaarden van de klant. De Nederlandse versie primeert bovendien steeds op een eventuele vertaling.

De verkoopaanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor meerderjarige personen (18 jaar).  Comhouse BV houdt zich het recht voor haar algemene verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen, doch weliswaar nooit in het nadeel van de verbonden consument.  De geldende voorwaarden zijn deze zoals geldende tijdens het ogenblik van het door de klant plaatsen van een bestelling.
De gebeurlijke nietigheid van een beding, kan geenszins aanleiding geven tot een integrale nietigheid van de integrale algemene verkoopsvoorwaarden van Comhouse BV.

3. Terms of Use en privacy verklaring

Op de relatie tussen de klant en Comhouse BV zijn de terms of Use en het Privacyverklaring van toepassing, zoals deze gepubliceerd staan op de website van Comhouse BV. Voor zover de bepalingen tegenstrijdigheden mochten bevatten, geldt dat de bepalingen uit de Privacyverklaring voorrang hebben op die van de Terms of Use en/of deze algemene voorwaarden en dat deze algemene voorwaarden voorrang hebben op de Terms of Use.

4. Prijzen en leveringsvoorwaarden

4.1 De prijzen worden binnen de looptijd van de overeenkomst niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. Verhogingen van accijnzen, belastingen en andere heffingen van overheidswege kunnen wel worden doorgerekend.

4.2 De prijs voor het tijdschrift iPuzzel kan tussentijds worden aangepast mits de prijswijzigingen vooraf op duidelijk kenbare wijze wordt bekendgemaakt (bijvoorbeeld via het tijdschrift of de website). Deze nieuwe prijs geldt dan automatisch vanaf de verlenging of vernieuwing van een abonnement, maar niet voor lopende abonnementen.

4.3 Comhouse BV spant zich in om een tijdige en stipte levering te verzekeren op het door de klant opgegeven adres. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn echter indicatief. Comhouse BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een overschrijding van die levertermijn. Bij een niet tijdige en stipte levering heeft de klant de mogelijkheid te reclameren en is Comhouse BV aansprakelijk tot aan een maximum van €75,50 euro.

4.4 Ontvangt de klant producten welke hij/zij niet heeft besteld, dan dient de klant Comhouse BV hiervan binnen de 10 werkdagen na ontvangst van de goederen op de hoogte te stellen.

4.5 Eventuele bezorgkosten buiten België kunnen afzonderlijk, bovenop de abonnementskosten, aan de klant worden aangerekend.

5. Zichttermijn

Voor bestellingen van het iPuzzel magazine geldt geen zichttermijn. Het magazine is een periodiek magazine dat bij elke verschijning van een nieuwe uitgave gedateerd is en vervangen wordt door het nieuwe exemplaar. Om die reden kan Comhouse BV geen retourzendingen aanvaarden, tenzij voor zover anders bepaald in overige artikelen van deze algemene voorwaarden.

6. De bestelling en de levering

6.1 Telefonische bestellingen worden steeds schriftelijk door Comhouse BV aan de klant bevestigd. De klant erkent door de verkoper duidelijk ingelicht te zijn omtrent enerzijds diens rechten en anderzijds de aard van het aangekochte product en de prijs ervan. De klant werd tevens gewezen op de inhoud van huidige algemene voorwaarden en het hem toekomende herroepingsrecht.

6.2 Afzetgebied: Comhouse BV voert leveringen uit binnen Europa.

6.3 Bij verkoop op afstand omvat de prijs weergegeven in het aanbod alle kosten, behoudens de eventuele kosten met betrekking tot retournering van producten door de klant.

6.4 Levering en levertijd: De door Comhouse BV opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief. Indien de voorziene levering niet zou plaatsvinden binnen de 30 dagen, heeft de klant het recht om de bestelling te annuleren. Comhouse BV is geenszins verantwoordelijk voor of gehouden tot het betalen van een schadevergoeding ingevolge laattijdige leveringen en/of vertragingen ten gevolge van fouten en/of nalatigheid door de transporteur. Weliswaar zal Comhouse BV de nodige inspanningen leveren om de bestelde goederen tijdig te bezorgen. De levering geschiedt steeds na ontvangst van de betaling door de klant aan Comhouse BV en onder voorbehoud dat de goederen voorradig zijn.

6.5 Comhouse BV verzendt haar producten per post naar de klant, doch behoudt zich het recht voor om een alternatieve verzending via andere kanalen naar eigen keuze uit te voeren.

6.6 De overeenkomst wordt gesloten voor een periode van 12 maanden. Deze zal bij ontstentenis van opzeg door de klant, uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de overeengekomen duur, stilzwijgend worden verlengd met een periode van een maand. De opzeg dient schriftelijk te gebeuren aan de zetel van Comhouse BV.

7. Betaling

7.1 De klant is gehouden tot tijdige en stipte betaling van het abonnementsgeld en eventuele andere verschuldigde bedragen. Ontvangt de klant meer of andere producten dan hij/zij al dan niet heeft besteld, dan dient de klant Comhouse BV hiervan binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen op de hoogte te stellen.  Indien de klant, na daartoe aangemaand te zijn door Comhouse BV, niet tijdig of een onvolledig bedrag betaalt, zijn er van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving of ingebrekestelling eveneens buitengerechtelijke incasso- en/of invorderingskosten van toepassing over het verschuldigde bedrag. Deze werden vastgesteld op minimaal 15% van het factuurbedrag met een forfaitair minimum van €75,50 euro. Bij terugboeking van de betaling door de klant is deze, behoudens wanneer er een contractuele of wettelijke rechtvaardigingsgrond aanwezig is, administratiekosten verschuldigd aan Comhouse BV ten bedrage van 12,50 euro vermeerderd met eventuele bank- en/of transactiekosten indien die van toepassing zijn.

Alle betalingen geschieden zonder verrekening, inhouding of opschorting, behoudens schriftelijk overeengekomen of een dwingend wettelijk recht daartoe.

7.2 Indien de klant geen toestemming tot domiciliëring verstrekt, zal Comhouse BV een rekening toezenden welke de klant binnen de 14 dagen na ontvangst dient te voldoen. Daarbij dient steeds de vermelde betalingsreferentie te worden vermeld.

8. Internet

Comhouse BV zal met alle middelen trachten de werking van haar internetdienst zonder storingen te garanderen. Het komt Comhouse BV toe om de omvang en de functionaliteit van de website te wijzigen en/of te onderhouden naar eigen goeddunken Comhouse BV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onderbrekingen en/of storingen van de aangeboden online diensten, voor verlies van gegevens of voor het verspreiden van een virus.

9. Herroepingsrecht

9.1 Gedurende 14 dagen na ontvangst van het eerste IPuzzelmagazine op het afleveradres, heeft de klant het recht om zonder opgave van reden van de koopovereenkomst af te zien. Hiervan dient de klant binnen de 14 dagen na ontvangst van het eerste IPuzzelmagazine Comhouse BV schriftelijk, telefonisch of per mail in kennis te stellen. De rechtstreekse kosten met betrekking tot het terugzenden van het product zijn steeds ten laste van de klant. Indien de klant tijdig gebruik maakt van zijn verzakingsrecht, heeft hij/zij recht op de teruggave van de door hem/haar aan IPUZZEL BV betaalde bedragen. Dergelijke teruggave zal in ieder geval binnen de 30 dagen na annulering of ontbinding plaatsvinden.

9.2 De bepalingen in het voorgaande artikel gelden niet ten aanzien van:

  1. a) zaken waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt en waarop IPUZZEL BV geen invloed heeft
  2. b) van zaken die: 1) tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper; 2) duidelijk persoonlijk van aard zijn; 3) door hun aard niet teruggezonden kunnen worden; 4) snel kunnen bederven of verouderen
  3. c) van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de klant de verzegeling heeft verbroken
  4. d) abonnementen van kranten en tijdschriften
  5. e) op maat gemaakte goederen
  6. f) puzzelmagazines, die werden gebruikt of gebruikssporen laten zien.

9.3 De bepalingen in artikel 9.2 gelden niet in geval van diensten betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding indien er een bepaalde (verval)datum of bepaalde gebruiksperiode is bepaald. Het geldt ook niet voor weddenschappen en loterijen.

9.4 Tijdens de bedenktijd van 14 dagen zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product al dan niet wenst te behouden. Indien de klant van het verzakingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij het product met alle geleverde toebehoren en, voor zover redelijkerwijs mogelijk, in de originele staat en verpakking aan Comhouse BV retourneren. De kosten voor de retour zijn steeds ten laste van de klant en dit in overeenstemming met de Europese richtlijn 2011/83/EU. De klant draagt het risico van beschadiging en/of verlies bij retour ingevolge het door hem/haar uitgeoefende verzakingsrecht.

10. Overmacht

Comhouse BV is gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden, indien Comhouse BV haar verplichtingen op grond van tijdelijke of blijvende overmacht niet kan nakomen. Onder overmacht worden alle omstandigheden verstaan die redelijkerwijs niet door Comhouse BV kunnen worden beïnvloed. Hieronder is uitdrukkelijk het door haar leveranciers niet, niet tijdig of niet onder dezelfde condities kunnen leveren aan Comhouse BV inbegrepen. In dat geval heeft de klant recht op teruggave van de door hem aan Comhouse BV betaalde bedragen. Deze teruggave zal in ieder geval binnen de 30 dagen na de ontbinding plaatsvinden. De klant heeft in dergelijk geval geen recht op enige schadevergoeding.

11. Persoonsgegevens

11.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden door Comhouse BV strikt nageleefd. De klant heeft derhalve steeds de mogelijkheid om zijn/haar eigen gegevens te wijzigen of te verwijderen.

11.2 Comhouse BV zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens worden gebruikt voor de verwerking en uitvoering van bestellingen en zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling.

12. Beëindiging, verlenging en opschorting

12.1 Binnen de 14 dagen na de meegedeelde eerste ontvangstdatum kan de klant de aangegane overeenkomst ontbinden, zonder opgave van redenen. In dit geval komen alleen de rechtstreekse kosten verbonden aan het retourneren van de goederen ten laste van de klant. Bedragen die eventueel reeds betaald werden aan Comhouse BV zullen binnen de 30 dagen na de ontbinding teruggestort worden.

12.2 Het abonnement van 12 maanden dat is aangegaan, wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 1 maand tenzij de klant uiterlijk 4 weken voor de einddatum van het abonnement, bij voorkeur schriftelijk, per post of per email, opzegging betekent. De einddatum is de datum waarop de klant het laatste exemplaar van de lopende abonnementsperiode ontvangt. Na afloop van iedere abonnementsperiode kan de klant de betaalperiode aanpassen.

12.3 Indien er niet schriftelijk wordt opgezegd en onduidelijkheid of onenigheid ontstaat over de vraag of het abonnement al dan niet werd opgezegd, ligt de bewijslast omtrent de opzegging bij de klant.

12.4 Voor opmerkingen of vragen over de bepalingen van dit artikel kan de klant contact met opnemen met Comhouse BV via het bovenvermelde email- of correspondentieadres. De artikelen 7:46a e.v. Burgerlijk Wetboek (BW) zijn van toepassing.

12.5 Comhouse BV is gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden of geheel naar eigen vrije keuze de nakoming van de overeenkomst op te schorten, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, in geval van niet behoorlijke nakoming van de op de klant rustende verplichtingen. Daaronder wordt nadrukkelijk begrepen: het niet of onvolledig betalen van een factuur binnen de vastgelegde betalingstermijn.

12.6 Comhouse BV kan leveringen en abonnementen opschorten middels een schriftelijke mededeling of, naar eigen keuze, door het niet meer leveren op de voor levering bestemde data, zonder schriftelijke vooraankondiging.

13. Aanpassen algemene voorwaarden

Comhouse BV heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen. De versie van de Algemene Voorwaarden ten tijde van de totstandkoming van de met de klant gesloten overeenkomst blijft steeds van toepassing.

14. Kwaliteit en klachttermijn

14.1 Comhouse BV gaat bij elke bestelling na of het product voldoet aan haar interne kwaliteitseisen. Indien de klant beschadigingen of andere tekortkomingen aan het geleverde product opmerkt, dient de klant dit onmiddellijk aan Comhouse BV te melden via bovenstaande contactgegevens en het product binnen de 14 dagen na ontvangst terug te zenden. Van het laatste kan ontheffing worden gegeven, indien dat binnen de genoemde termijn wordt aangevraagd en goedgekeurd door Comhouse BV.

14.2 Indien de klacht door Comhouse BV als gegrond wordt beschouwd, zal kosteloos een nieuw exemplaar ter beschikking worden gesteld. De klant heeft evenwel geen recht op enige andere vorm van schadevergoeding.

15. Beperking en aansprakelijkheid

15.1 De aansprakelijkheid van Comhouse BV uit hoofde van de overeenkomst met de klant is, onverminderd het bepaalde in artikel 4.3 van deze voorwaarden, beperkt tot maximaal het totaalbedrag van de (deel)factuur die betrekking heeft op het geleverde product waarop de geleden schade betrekking heeft.

15.2 Comhouse BV is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

15.3 Indien Comhouse BV van rechtswege aansprakelijk blijkt jegens de klant, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekering van Comhouse BV in deze zaak wordt uitgekeerd.

15.4 Comhouse BV is niet aansprakelijk voor ondeskundig, verkeerd of onverstandig gebruik van een geleverd product door de klant en adviseert voor gebruik steeds de bij een product ingesloten gebruiksaanwijzingen te lezen.

16. Eigendom

Comhouse BV blijft eigenaar van de intellectuele rechten die betrekking hebben op de door haar aangeboden diensten en producten. De gedeeltelijke en/of gehele reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, of aanpassing in welke vorm dan ook is strikt verboden tenzij daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming door Comhouse BV werd verleend.

17. Geschillen en toepasselijk recht

De Rechtbank van de woonplaats van de klant is bevoegd om een geschil te beslechten. Het materiële recht van de staat van de woonplaats van de klant is van toepassing.